CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE VIANANTS AMB PLATAFORMA A L’ALÇADA DE L’AV. MANUEL GIRONA AMB AV. GRAL. PALAFOX, ADEQUACIÓ DEL DRENATGE I ADAPTACIÓ DE LES VORERES I ESTESA D’AGLOMERAT A TOT L’AMPLE, ENTRE PLAÇA JOAN XXIII I CARRER MAJOR.
Durant l’execució d’aquesta obra, es vol millorar la captació d’aigües del tram amb més embornals, també es vol fer altres treballs complementaris d’anivellació de tapes de clavegueram i sobre tot, de la instal·lació d’un sistema intel·ligent d’il·luminació LED del pas de vianants.
El pas de vianants LED, es tracta d’un sistema format per unes plaques LED encastades al paviment, alienades amb el pas de vianants, i un sistema de detecció de persones, el qual un cop feta la detecció, activa el pas de vianants, tant a nivell de terra com el d’un senyal de reforç vertical.
Construcció d’un segon pas de vianants amb plataforma elevada a la cruïlla de l’Av. Manuel Girona amb Carrer Església, adequació del drenatge i adaptació de les voreres

DATA INICI

30 de Juliol 2018

IMPORT TOTAL 3 OBRES

52.304,78€

DATA FI

9 Octubre 2018

ADJUDICATARIS

REOASFALT, S.L
CURNAL INVEST, S.L
ROEL 2000, S.L

SEGURETAT AV. MANUEL GIRONA