Aquest projecte de reurbanització s’emmarca dins el “Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Vista Alegre”, encabit dins la “Llei de Barris” que promou la Generalitat, incloent vàries actuacions relacionades amb millores de caràcter social, urbanístic i econòmic.

Amb l’execució d’aquestes obres es pretén:

– Soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
– Millora en les xarxes de clavegueram, recollida d’aigües pluvials i enllumenat exterior.
– Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida.
– Supressió de barreres arquitectòniques.
– Millorar l’entorn i accés a l’edifici del centre municipal de Vista Alegre
– Millora en general de l’espai públic, dels espais verds i creació d’una zona infantil de jocs d’aigua.