Obres d’adeqüació provisional d’aparcament i construcció de vorera i carril bici

Obra acabada

Obres  d’adeqüació provisional de l’aparcament i construcció de vorera i carril bicicleta de connexió entre el carrer Joanot Martorell i la Universitat Politècnica de Castelldefels.

DATA INICI

6 de Juny 2017

IMPORT LICITACIÓ

239.203,44€

DATA FI

29 de Septembre 2017

ADJUDICATARI

ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, S.L

Adeqüació aparcament i construcció vorera i carril bici