OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA ACERA DE HORMIGÓN ENTRE EL PG. BELLAVISTA Y EL PG. FARIGOLA

Obra acabada

Construcció d’una vorera (provisional) per a fer un recorregut accesible per a vianants en aquest tram, donat que actualment es troba interromput.

L’obra consisteix en la construcción d’una nova vorera d’1,40m. paral·lela al Pg. Bellavista, al cantó est. La longitud aproximada será de 45 m. També es farà una petita passera per ampliar el pas a la zona sobre la riera de Can Aimerich, així com un gual per a vianants al Pg. Farigola, donat que ara no existeix.

.

DATA INICI

16/05/2017

IMPORT ADJUDICAT

30.000 €

DATA FI

Aproximadament 30/05/2017

CONTRACTISTA

Construcciones Fertres, SL

Vorera pg. Bellavista