Obres d’adeqüació provisional d’aparcament i construcció de vorera i carril bici

Acabada

Obres  d’adeqüació provisional de l’aparcament i construcció de vorera i carril bicicleta de connexió entre el carrer Joanot Martorell i la Universitat Politècnica de Castelldefels.

DATA INICI

Properament

IMPORT LICITACIÓ

343.862,76€

DATA FI
CONTRACTISTA

Pendent d’adjudicació

Adeqüació aparcament i construcció vorera i carril bici